บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ พร้อมเสริมสร้างโครงสร้างและระบบบริหารจัดการเพื่อเติบโต และพัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มั่นคงและยั่งยืน โดยครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินงานทุกขั้นตอน ตามแนวทางดังนี้

ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมการใช้ พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนในกระบวนการผลิต และการบริการ รวมถึงคิดค้นและแสวงหาแนวทางและวิธีการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ตลอดจนลดการปล่อย มวลสาร ของเสีย และก๊าซเรือนกระจก เพื่อป้องกัน ควบคุม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมให้น้อยที่สุด

ปรับกระบวนการให้บริการที่ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด สร้างมาตรฐานที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าข้อกำหนดของกฎหมาย รวมทั้งแสวงหามาตรการและวิธีการใหม่ ๆ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดการและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น

ใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

สร้างมาตรฐานของสถานประกอบการให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย และมีพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุด

การพัฒนาด้านสังคม

บริษัทมุ่งสร้างความมั่นคงให้แก่สังคมและชุมชน พัฒนาทักษะและศักยภาพ ของพนักงาน เพื่อสร้างคนที่มีคุณภาพสู่สังคม รวมถึงสร้างงาน สร้างอาชีพ และกระจายรายได้สู่ชุมชน เพื่อสร้างสังคมแห่งความยั่งยืน ภายใต้แนวทางดังนี้

คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ สัญชาติ รสนิยมทางเพศ หรือประการอื่นใด เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ดูแลสุขอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน ลูกจ้าง และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่ให้กระทบกับสิทธิและความปลอดภัยของผู้อื่น รวมถึงปกป้องสิทธิส่วนบุคคล การเก็บรักษาข้อมูลความลับ การเปิดเผยข้อมูล และการใช้ประโยชน์ข้อมูลส่วนบุคคล

สร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้อง ถ้อยทีถ้อยอาศัย เกื้อกูลและช่วยเหลือกันภายในองค์กร

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร อย่างต่อเนื่อง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ให้ความร่วมมือกับทางราชการ และชุมชนในบริเวณใกล้เคียง ในการพัฒนาความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมของชุมชน

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับลูกค้า ทั้งในมิติของต้นทุนดำเนินการและอรรถประโยชน์ที่ได้ในระยะยาว เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ของอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ภายใต้แนวทางดังนี้

ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี จรรยาบรรณบริษัท รวมทั้งนโยบาย ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดภายใต้งบประมาณของลูกค้า เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตเพื่อเป็นต้นแบบของอุตสาหกรรม

บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพในทุก ๆ ด้าน

ยึดถือหลักคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงาน พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการและมาตรฐานที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้ และที่สากลยึดถือปฏิบัติ

แสวงหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างสรรค์ คิดค้น และพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีคุณสมบัติ และความสามารถในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม

ส่งเสริมและสนับสนุนให้พันธมิตร คู่ค้า และผู้มีส่วน ได้เสีย ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจดำเนินธุรกิจ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน