บริษัทฯ ได้ปล่อยสินเชื่อสวัสดิการพนักงาน ให้แก่ บริษัท โรงงานต่างๆ ที่ประสงค์ให้มีสวัสดิการสินเชื่อ พนักงาน

รายละเอียดการให้บริการ

บริษัทฯ ได้ปล่อยสินเชื่อสวัสดิการพนักงานให้แก่บริษัท โรงงานต่างๆ ที่ประสงค์ให้มีสวัสดิการ สินเชื่อพนักงาน โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ให้สินเชื่อ และขอสินเชื่อ ผ่าน platform ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า โดยบริษัท โรงงานต่างๆ เป็นผู้คืนเงินค่างวดแทนพนักงาน

กระบวนการและเอกสาร

คุณสมบัติผู้กู้
 • เป็นพนักงานของบริษัทต้นสังกัดที่ได้ทำการบันทึกข้อตกลง (MOU)
 • ผู้กู้ยินยอมให้บริษัทต้นสังกัดหักเงินเดือน เพื่อนำส่ง บริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 • อายุตั้งแต่ 20 - 60 ปีบริบูรณ์
 • ผ่านการคัดเลือกและรับรองจากบริษัทต้นสังกัดว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
 • เงินเดือนตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนปัจจุบัน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชี สำหรับเงินกู้

สำหรับบริษัทที่สนใจต้องการทำข้อตกลงสัญญาสินเชื่อสวัสดิการพนักงาน เพื่อให้พนักงานภายในองค์กรได้มีสวัสดิการเพิ่ม

คุณสมบัติของบริษัท
 • ดำเนินธุรกิจมากกว่า 1 ปี
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อสำหรับบริษัท
 • งบประมาณย้อนหลัง 3 ปี
 • โครงสร้างของบริษัท
 • ข้อมูลโครงสร้างธุรกิจ, ประเภทธุรกิจ, จำนวนพนักงาน
 • หนังสือรับรองบริษัท
หมายเหตุ :
 • การพิจารณาสินเชื่อเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยอยู่ภายใต้กฎระเบียบและเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย
เตือนภัย!! เพื่อป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้าง บริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลในทุกกรณี!
ติดต่อฝ่ายสินเชื่อ
โทร
063-265-2711
หรือผ่านช่องทาง LINE OA
@chayocap555