บริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีและเชื่อว่าการกํากับดูแลกิจการที่ดี จะช่วยให้การบริหารงานของบริษัท มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

นโยบายการกำกับกิจการที่ดี

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ครอบคลุมถึงองค์ประกอบ โครงสร้างการปฏิบัติงาน หน้าที่ของ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ทั้งในระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่าน 5 หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

รายงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ดูเพิ่มเติม