นโยบายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
แบบฟอร์มการแจ้งเบาะแส
หลักฐานเพิ่มเติม

สามารถแนบไฟล์ขนาดสูงสุด : 4MB ,เป็นไฟล์ .doc, docx และ .pdf เท่านั้น