นายณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์
นายณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  • กรรมการบริษัท
  • กรรมการบริหาร
นายธนกร ฉัตรวิเชียร
นายธนกร ฉัตรวิเชียร
  • ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
  • กรรมการบริหาร
นางสาวฐานิตา ราชกวี
นางสาวฐานิตา ราชกวี
  • ผู้จัดการสายงานกฎหมายและกำกับดูแลกิจการ
นายพิสิษฐ์  วรพงศ์ชัย
นายพิสิษฐ์ วรพงศ์ชัย
  • กรรมการบริหาร
  • ผู้จัดการสายงานสินเชื่อ
นางสาวอมรรัตน์ กลิ่นประดิษฐ์
นางสาวอมรรัตน์ กลิ่นประดิษฐ์
  • ผู้จัดการสายงานสนับสนุนบริหาร