บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินกิจการและภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้สัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและผลดำเนินงาน และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการในการใช้เงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฎอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจของบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง