บริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 50 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจการปล่อยสินเชื่อ แบบที่มีหลักประกัน และ ไม่มีหลักประกัน ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อรายย่อยภายใต้การกำกับ ของธนาคารแห่งประเทศไทย

โดยมีจุดประสงค์ในการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนให้มากขึ้น ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ลดปริมาณสินเชื่อนอกระบบ แบบผิดกฎหมาย อีกทั้งยังมุ่งเน้นบริการสินเชื่อด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ส่งเสริมให้ลูกค้ามีรายได้ เพิ่มแหล่งเงินทุน และเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคล เจ้าของธุรกิจ หรือกลุ่มเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการแหล่งเงินทุนระยะสั้น เหมาะสำหรับธุรกิจในปัจจุบัน ที่ต้องการเงินหมุนเวียนในธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

เป็นมืออาชีพในการให้บริการสินเชื่อที่มีหลักประกัน และไม่มีหลักประกันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อย่างสร้างสรรค์และเป็นธรรม

พันธกิจ

บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ตามกฎหมาย ซึ่งถูกกำกับโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

เสริมสร้างและรักษาภาพลักษณ์ของลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง

ใช้การตลาดนำ ทำอย่างเป็นระบบ จบหรือครบทุกกระบวนการและขั้นตอน

บริหารจัดการด้วยระบบคุณธรรม ให้ความสำคัญกับทางออกของลูกค้า

ค่านิยมองค์กร

T
Team
เป็นทีมงานปล่อยสินเชื่อที่เป็นมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ และเข้าใจในงาน
R
Responsibility
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทุ่มเทต่อบริษัท ลูกค้า และ สังคม
U
Unity
ทำงานเป็นหนึ่งเดียว ด้วยความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน และมีเมตตา
S
Security
มีแผนเพื่อป้องกันความเสี่ยง เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง (BCP Plan)
T
Technology
ใช้ระบบ กระบวนการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อลูกค้า

CHAYO CAPITAL แสดงความขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่น ในการดำเนินงาน และบริหารงาน ของ CHAYO CAPITAL ตลอดมา โดยเราจะปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่การเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนต่อไป

คุณณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อ่านเพิ่มเติม

เหตุการณ์สำคัญ